dut cuong hoc

– Từ từ chứ bà! Bà có nhớ là hắn cho nhà mình 16 chỉ vàng, gọi là kết tình bằng hữu không? – Sao không nhớ! Ông cứ mân mê 16 chỉ vàng hoài đó thôi. – Thế mà bữa nay nó ngang ngược, bơi ghe vào ao nhà mình, tự tiện đánh bắt […] Câu chuyện 16 chỉ vàng

- Từ từ chứ bà! Bà có nhớ là hắn cho nhà mình 16 chỉ vàng, gọi là kết tình bằng hữu không? - Sao không nhớ! Ông cứ mân mê 16 chỉ vàng hoài đó...